คำนวณดอกเบี้ย

การคำนวณอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

- มูลค่าของทรัพย์สินไม่เกิน 2,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย 2%

- มูลค่าของทรัพย์สินส่วนที่เกิน 2,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.25%
( 15% ต่อปี และไม่เกิน 24% ต่อปี )

ระยะเวลาในการรับจำนำ 4 เดือน 30 วัน

ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินหรือลดเงินได้

ทรัพย์สินจะหลุดจำนำ เมื่อลูกค้าไม่จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด

หรือลูกค้า ไม่ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด (4 เดือน 30 วัน)

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย