ใครที่มาจำนำได้บ้าง
อะไรจำนำได้บ้าง
วิธีการรับจำนำ
โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

- มูลค่าของทรัพย์สินไม่เกิน 2,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย 2%
- มูลค่าของทรัพย์สินส่วนที่เกิน 2,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.25%

ระยะเวลาในการรับจำนำ 4 เดือน 30 วัน

ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินหรือลดเงินได้

กรณีที่ตั๋วหาย

- โรงรับจำนำจะออกเอกสารรับรองให้ลูกค้า
- ลูกค้านำเอกสารที่โรงรับจำนำออกให้ไปดำเนินการแจ้งความ
  ที่สถานีตำรวจภายใน 3 วัน
- เมื่อได้รับเอกสารบันทึกประจำวันจากตำรวจแล้ว ให้นำหลักฐานดังกล่าวมายื่นที่โรงรับจำนำ

ทรัพย์สินจะหลุดจำนำ เมื่อลูกค้าไม่จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด
หรือลูกค้า ไม่ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด (4 เดือน 30 วัน)

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย
*จำนวนเงิน
*วันที่จำนำ
*วันที่ไถ่ถอน/ส่งดอก
อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยทั้งหมด
ยอดไถ่ถอน
ตกลง