คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการจำนำ

เรื่องที่ควรรู้ก่อนจำนำ

1. ผู้จำนำ พิมพ์ลายนิ้วมือโป้งข้างขวาที่ใบมอบฉันทะ ด้านหลังตั๋วจำนำ
2. ผู้ที่รับมอบอำนาจในการไถ่ถอนแทน นำบัตรประชาชนตัวจริง
    และตั๋วจำนำมาด้วย
3. โรงรับจำนำจะทำการตรวจสอบเอกสารและลายพิมพ์นิ้วมือ
    ผู้รับมอบอำนาจ พิมพ์ลายนิ้วมือลงในใบมอบฉันทะเป็นอันเสร็จสิ้น 
 

ลูกค้าสามารถทำรายการผ่อนต้นได้ทุกเมื่อ ไม่มีจำกัดจำนวนเงิน โดยจะต้องเสียดอกเบี้ยของตั๋วจำนำเดิม
พร้อมกับการผ่อนต้นทุกครั้ง (เพราะถือเป็นการทำรายการตั๋วใหม่)
 

สามารถเพิ่มเงินได้ หากผู้จัดการทำการประเมินทรัพย์สินแล้วว่าสามารถเพิ่มเงินได้อีก