คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการจำนำ

อัตราดอกเบี้ยคิดอย่างไร

ทางโรงรับจำนำแคชเอ็กซ์เพรส คิดอัตราดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญติโรงรับจำนำ
-  เงินต้น 2,000 บาท แรก อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อเดือน
-  ส่วนที่เกิน 2,000 บาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน ( 15% ต่อปี และไม่เกิน 24% ต่อปี)
-  1-15 วัน คิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน
-  16 วัน ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยเต็มเดือน

ตัวอย่าง
จำนำทรัพย์สินมูลค่า 10,000 บาท จะต้องทำการเสียดอกเบี้ยต่อเดือน ดังนี้
-  2,000 บาทแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 2% = 40 บาท
-  ส่วนที่เกินอีก 8,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% = 100 บาท
-  รวม เงินต้น 10,000 บาท ดอกเบี้ย 100 + 40 =140 บาทต่อเดือน
โดยหากท่านมาจำนำ วันที่ 1 กรกฎาคม และมาทำรายการ ภายในวันที่ 1- 15 กรกฎาคม จะเสียดอกเบี้ยครึ่งเดือน คือ 70 บาท
หากท่านมาทำรายการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม จะเสียดอกเบี้ยเต็มเดือน คือ 140 บาท
** หากท่านมีข้อสงสัย สามารถคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ทาง www.cashexpress-pawn.com/calculator